REGULAMIN

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. Zmian.).
 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  a) Przewoźnik – firma Lotrans Marek Ocalewski z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Gen. Andersa 11/40.
  b) Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili dokonania rezerwacji miejsc; na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej.
  c) Pasażer – osoba korzystająca z Usługi przewozu świadczonej przez Przewoźnika na podstawie zakupionych i opłaconych biletów.
  d) Usługa przewozu – usługa przewozu środkiem transportu na zarezerwowanej przez pasażera trasie.
  e) Bilet elektroniczny – dokument uprawniający Pasażera do skorzystania z Usługi przewozu w określonym terminie, o określonych godzinach i za ustaloną i opłaconą cenę. Bilet elektroniczny drukowany jest przez Pasażera z Internetowego systemu sprzedaży biletów.
  f) Środek transportu – pojazd drogowy wykorzystywany przez Przewoźnika do realizacji Usługi przewozu.
  g) Internetowy system sprzedaży biletów – system umożliwiający Pasażerowi zarezerwowanie miejsca w Środku transportu, wydrukowanie Biletów elektronicznych oraz dokonanie zapłaty za zakupione Usługi przewozu. System dostępny jest pod adresem internetowym www.lotrans.pl.

 

§ 2

Rezerwacja przejazdu i zakup biletu

 1. Dokonanie rezerwacji miejsca w Internetowym systemie sprzedaży biletów na przejazd oznacza zawarcie Umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Bilet na przejazd można też zarezerwować telefonicznie, pod nr tel……… Takie zamówienie będzie potwierdzone SMS-em i oznacza zawarcie Umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku rezerwacji telefonicznej płatności za bilet dokonuje się gotówką u kierowcy busa, przed rozpoczęciem podróży. Kierowca ma obowiązek wydania Pasażerowi biletu uprawniajacego go do przejazdu w wyznaczonym terminie, na określonej trasie.
 3. Osoby dochodzące bez złożonej uprzednio rezerwacji mają możliwość dokonania płatności u kierowcy gotówką – w przypadku, gdy kierowca udzieli informacji o wolnym miejscu w pojeździe.

 

§ 3

OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie osób.
 2. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie, szczególnie Pasażer będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, może zostać usunięty ze środka transportu.
 3. Zagrożenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 jest stwierdzane w sposób uznaniowy przez Kierowcę będącym reprezentantem właściciela i posiadającym stosowne uprawnienia.
 4. Zagrożenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 może zostać również stwierdzone przez innych pracowników upoważnionych przez właściciela lub przez niego samego. Przez właściciela rozumie się wprost właściciela firmy Lotrans – Marka Ocalewskiego
 5. Pasażer ma obowiązek:- spełnić wymagania związane z podróżą jakie stawiane są przez Lotrans,- posiadać aktualny dokument tożsamości, – zapinania pasów w środku transportu, – stosowania się do poleceń Kierowcy.
 6. W środku transportu nie wolno Pasażerom spozywać alkoholu i palic tytoniu, w tym również papierosów elektronicznych.

 

§ 4

ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Podróżny ma prawo do zmiany rezerwacji przewozu lub odstąpienia od przewozu przed rozpoczęciem podróży.
 2. Zmiana rezerwacji przewozu dotyczyć może terminu przewozu jak i przewożonego bagażu.
 3. Jeżeli zmiana rezerwacji wiąże się z dodatkową opłatą, Pasażer jest zobowiązany do jej uiszczenia. W przypadku braku uiszczenia dopłaty rezerwacja jest automatycznie anulowana.
 4. Jeżeli Pasażer anuluje rezerwację otrzymuje zwrot opłaty za rezerwację w pełnej wysokości, pomniejszoną o kwotę manipulacyjną (opłaty bankowe) w wysokości 2 PLN.
 5. Zwrot opłaty na podstawie §4 ust. 4 następuje w pełnej wysokości pod warunkiem, że rezerwacja została anulowana co najmniej na 48 godzin przed terminem realizacji transferu, natomiast zwrot opłaty w wysokości 50% kwoty przysługuje na 24 godziny przed terminem realizacji transferu. W przypadku anulowania rezerwacji w okresie krótszym niż 24 godziny przed terminem rezerwacji, która jest anulowana, wniesiona opłata od rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 6. Nie podlega zwrotowi opłata rezerwacji w sytuacji opisanej w § 4 ust. 2.
 7. Wszelkie zmiany rezerwacji bądź odstąpienie od rezerwacji, wymaga formy zgłoszenia elektronicznego na adres skrzynki pocztowej Lotrans, tj. biuro@lotrans.com ze skrzynki pocztowej, która została użyta do złożenia rezerwacji wraz z jej danymi.

 

§ 5

ODSTĄPIENIE PRZEWOŹNIKA OD PRZEWOZU

 1. Lotrans może odstąpić od przewozu, jeżeli okoliczności sprawią, że nie można było zapobiec ani uniknąć zdarzeń spowodowanych siłą wyższą (warunki atmosferyczne, zakazy ruchu, inne nagłe uwarunkowania polityczno-gospodarcze).
 2. Lotrans może odstąpić od przewozu jeżeli Pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych lub ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu środków i urządzeń transportowych, czego Pasażer, Klient nie zgłosił wcześniej, tzn. przy dokonywaniu rezerwacji.

 

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

 1. Lotrans odpowiada za szkodę, jaką poniósł Pasażer na skutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego.
 2. Lotrans odpowiada za szkodę, która powstała w wyniku opóźnionego przejazdu, jeżeli szkoda ta wynikła z winy umyślnej Lotrans lub jego rażącego niedbalstwa.
 3. Za rzeczy, które są przewożone przez Podróżnego, Lotrans ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 4. Lotrans odpowiada za przewożone rzeczy przez Pasażera, jak za przesyłkę, jeżeli osoba podróżna umieści je, bez możliwości sprawowania nad nim stałego nadzoru w miejscu, które zostało wskazane przez Lotrans.
 5. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych urządzeń Przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

 

§ 7

BAGAŻ

 1. Pasażer ma prawo posiadania ze sobą nieodpłatnie dwóch sztuk bagażu (jeden podręczny, którego umieszczenie nie stanowi istotnego problemu, drugi umieszczony w luku bagażowym, którego maksymalna waga jest zgodna z regulaminową wagą bagażu linii lotniczej obsługującej lot Klienta).
 2. Bagaż, który zostanie umiejscowiony w luku bagażowym, winien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie podróży zniszczeniu lub zniekształceniu.
 3. Jeżeli dany bagaż nie spełnia wymogów, które określone są w niniejszym regulaminie Lotrans ma prawo odmówić zabrania bagażu.
 4. Bagażu nie wolno umieszczać na miejscach, które przeznaczone są do siedzenia.
 5. Pasażer ma obowiązek onaczenia swojego bagażu, który oddaje do luku bagażowego, w sposób umożliwiający jego identyfikację.
 6. Bagaż winien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym podróż zostanie zakończona.
 7. Firma Lotrans nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w busie przez pasażerów.

 

§ 8

POTWIERDZENIE REZERWACJI

 1. Ważna tzn. opłacona rezerwacja jest jedynym dokumentem uprawniającym do ważnego przejazdu.
 2. Dopuszcza się opłatę rezerwacji bezpośrednio u Kierowcy dostępnymi w danym momencie środkami płatniczymi.

 

§ 9

REKLAMACJA

 1. Zgłoszenie reklamacji należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@lotrans.com lub listownie na adres Lotrans.
 2. W zakresie usługi przewozowej Lotrans udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
 3. W przypadku braków formalnych Lotrans wzywa reklamującego, aby ten usunął je w terminie 14 dnia od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 4. Firma Lotrans nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od niej niezależnych, w szczególności takie jak:- wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu;- wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne; – pożar, uszkodzenia dworca autobusowego; – zastosowanie się do żądań policji; – śmierć lub wypadek na drodze; – akty wandalizmu i terroru; – zamkniecie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu; – inne okoliczności niezależne od przewoźnika.

 

§ 10

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Wszelkie spory, które wynikną z nieprzestrzegania powyższego regulaminu rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Lotrans.

 

§ 11

DROGA PRZEWOZU

Droga przewozu ustalana jest przez Lotrans przy uwzględnieniu w miarę możliwości żądań Pasażera.

 

§ 12

ODESŁANIE DO REGULACJI POZAREGULAMINOWYCH

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, jakie regulują przedmiot usług Lotrans a następnie Kodeks Cywilny.